Foreningens formål og ansvar

Foreningens formål

Formålet med Foreningen Tønderaktionær 2010 er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af at have købt aktier i Tønder Bank i 2010 og frem til konkursen,  i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der:

  1. direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller
  2. direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktionærer, der købte aktier i Tønder Bank i 2010 og frem til konkursen.

Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for de, der købte aktier i Tønder Bank i 2010 og frem til konkursen i forbindelse med gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces o.l.

Læs foreningens vedtægter her >>

Foreningens økonomi – tilmeldingsgebyr og ‘succes fee’
Det er vigtigt for vores chancer for at genvinde det tabte, at så mange som muligt bakker op om en fælles indsats. Derfor har vi valgt et meget lavt tilmeldingsgebyr.

Det kan kun lade sig gøre, fordi det er lykkedes os at aftale med advokaten, at hans indledende honorar bliver meget beskedent, og at han frafalder yderligere honorar, hvis ikke det lykkes at indgå et forlig. Ligeledes beregner Dansk Aktionærforening kun et beskedent honorar for det administrative arbejde med hjemmeside, medlemsliste, indsamling af dokumentation, koordination mellem parterne med videre. Vi forventer dog, at der er gode muligheder for et forlig, og i så fald vil foreningen skulle dække administration, revision og advokatbistand fuldt ud – hvilket vil ske ved, at alle medlemmer til foreningen indbetaler et ‘succes fee’ på højst fem procent af det tab, som medlemmer får dækket gennem erstatning eller på anden vis som følge af foreningens arbejde.

Vi vil som udgangspunkt ikke sagsøge. Vi vil derimod forsøge at indgå et forlig med kurator.

Tilmeldingsgebyret dækker arbejdet med at forberede og gennemføre forhandlinger med henblik på at sikre dig erstatning. Vi vurderer, at denne model giver gode chancer for succes, og foreningen forventer derfor ikke at komme til at  opkræve kontingent.

Tilmeldingsgebyret rækker ikke til en eventuel senere retssag. Såfremt forhandlingerne ikke falder ud som forventet, og en retssag er nødvendig, vil medlemmerne af foreningen skulle tage stilling på ny. Her vil der dog formodentlig være mulighed for et gruppesøgsmål og fri proces. Hvis det ikke bevilges, vil retshjælpsforsikringen på din indboforsikring formentlig dække sagsomkostningerne (minus eventuel selvrisiko). I en sådan situation vil foreningen søge at samle medlemmerne om en så billig model som muligt – men i så fald kan det også blive nødvendigt, at de medlemmer, der ønsker at fortsætte sagen gennem foreningen, indbetaler kontingent.

Foreningens ansvar 
Foreningen kan ikke tage ansvar for eller udstede nogen former for garantier for, at det vil lykkes at genvinde det tabte. Vi vurderer, at chancerne er gode, men jura er forbundet med usikkerhed, så vi kan ikke love noget som helst.

Desuden har foreningen begrænsende kræfter, da økonomien er  begrænset. Foreningen drives i høj grad af frivillige, og foreningen må derfor fokusere på en eller få angrebsvinkler ad gangen, hvor foreningen i samråd med foreningens advokat vurderer, at der er størst chancer for succes. Derfor kan foreningen ikke påtage sig ansvar for at sikre, at forældelsesfrister overholdes, at alle juridiske vinkler udnyttes eller lignende.

Hvis du selv mener, at der er andre muligheder for at søge erstatning eller kompensation, bør du selv søge at udnytte disse muligheder.