Indkaldelse til generalforsamlinger den 23. marts 2017

Tilmeld dig generalforsamlingerne her >>

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010. De to foreningers generalforsamlinger bliver afholdt hver for sig, men i forbindelse med hinanden.

Medlemmer af Foreningen Tønderinvestor 2009 skal i særlig grad være opmærksom på dagsordenens pkt. d og den medsendte skrivelse om gruppesøgsmål.

Tidspunkt: Torsdag den 23. marts 2017 klokken 19

Sted: Bredebro Gamle Kro, Brogade 10, 6261 Bredebro

Tilmelding: Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding på senest mandag den 20. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.

Årsrapporten for 2016 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

Igangsættelse af gruppesøgsmål: Bemyndigelse til bestyrelsen til at opstarte gruppesøgsmål, og at foreningen indtræder som grupperepræsentant.

Herunder orientering om og drøftelse af gruppesøgsmål, jf. vedlagte skrivelse herunder.

Download skrivelsen om gruppesøgsmål her >>

Foreningens advokat Jon Stefansson behandler dette punkt.

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves almindelig kontingent for 2017. Såfremt det besluttes at starte et gruppesøgsmål, vil deltagerne skulle indbetale et special-kontingent til dækning af sagens omkostninger etc. 
Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve dette special-kontingentet.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Til nyvalg for 2 år indstilles Allan Jessen og Karl Østergaard. Bestyrelsesmedlemmerne Anneliese Bucka, Bjarne K. Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt.


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderaktionær 2010


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning, og dommen over tidligere bankdirektør Mogens Mortensen vil blive gennemgået.

Årsrapporten for 2016 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2017.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Til nyvalg for 2 år indstilles Karl Østergaard og Allan Jessen. Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Laugesen, Annelise Bucka og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt