Referat af generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009

År 2014 den 18. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009 på Tønder Vandrerhjem.

Der var følgende punkter på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
  3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1
Som dirigent valgtes advokat Jon Stefansson, der med foreningens tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens punkt 2
Palle Christiansen fremlagde bestyrelsens beretning og orienterede om bestyrelsens arbejde i det forgangne år

Advokat Jon Stefansson orienterede forsamlingen om de i gangværende drøftelser med kammeradvokaten, der er kurator i konkursboet efter Tønder Bank. Vi afventer mødet med kammeradvokaten ultimo april, og vil derefter orientere om situationen og næste skridt.

Beretningen fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver blev herefter taget til efterretning ved akklamation.

Ad dagsordenens punkt 3
Palle Christiansen gennemgik foreningens årsregnskab, der herefter blev godkendt ved akklamation.

Ad dagsordenens punkt 4
Der var ingen indkomne forslag

Ad dagsordenens punkt 5
Bestyrelsen foreslog, at der pt. ikke er behov for at opkræve yderligere kontingent, hvilket blev taget ti efterretning

Ad dagsordenens punkt 6
Bestyrelsen består af 2 udpeget af Dansk Aktionærforening: Niels Mengel og Annelise Bucka (der er indtrådt i stedet for Henrik Phillipsen) og 2 generalforsamlingsvalgte: Palle Christiansen og Hans Peter Jensen, der begge er valgt for 2 år, og derfor ikke er på valg før i 2015.

Ad dagsordenens punkt 7
Som intern revisor blev Carl-Heinz Hansen enstemmigt genvalgt

Ad dagsordenens punkt 8
Der var intet under dette punkt. Palle Christiansen oplyste, at foreningen havde fået CDer fra TV-udsendelsen om ”tømmermændene” efter finanskrisen, hvor flere fra TønderInvestor havde deltaget. CDerne udlånes gerne. Palle Christiansen afsluttede herefter generalforsamlingen, takkede for god ro og orden og bød på en kop kaffe.

Udgivet i Generalforsamling