Referat fra generalforsamlingen i 2020: Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010

Den 10. marts 2020 klokken 19 på Øster Højst Kro, Bredgade 24, Ø. Højst, 6240 Løgumkloster


a. Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til de ca 30 fremmødte og foreslog at advokat Jacob Fabritius som dirigent, hvilket forsamlingen billigede.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, og meddelte at generalforsamlingen i de 2 foreninger ville blive afholdt samtidig, som der har været tradition for hidtil.

 

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver: Herefter gav dirigenten formand ordet for beretning.

Formanden supplerede den skriftlige beretning i de 2 foreninger med en gennemgang af de vanskeligheder aktionærerne i Tønderaktionær 2010 står over for, dels fordi Sønderborg Ret ikke vil tillade gruppesøgsmål ,dels fordi kurator i Tønder Bank er yderst vanskelig at samarbejde med, og ikke på noget punkt viser interesse i at få sagen afsluttet, snarere tværtimod. Vores advokater har bla anført, at de der købte aktier i de sidste måneder før konkursen og i samme periode, hvor banken udstedte hybrid kernekapital, burde ligestilles, med de, der købte hybrid kernekapital, og som senere blev kompenseret 100%. Men nej. Det blev afvist.

Aktionærerne bliver således nødt til for egne omkostninger at føre retssag mod konkursboet for at blive accepteret som simpel kreditor. Der er store midler tilbage i konkursboet, så alle simple kreditorer ser ud til at få hele deres krav betalt, men for aktionærernes betyder det altså retssag. Da der imidlertid er tale om relativt små aktieposter for hver enkelt aktionær (5-10.000 kr) bliver det uforholdsmæssigt dyrt at køre retssag for ikke at tale om, de omkostninger til modparten, man kan blive pålignet, hvis sagen tabes.

Jacob Fabritius supplerede med at konkursboet nu har meddelt, at fristen for at anlægge en retssag vil blive ultimo april i år. Det betyder, at anlægger aktionærerne ikke sag inden, bliver karvet om at være simpel kreditor slettet, og der kan således ikke føres sag længere. Aktionærerne må herefter blot acceptere den almindelige rækkefølge for udbetaling fra boet. Her er aktionærerne de sidste, og selv om der er mere end 100 mill i konkursboet, er det slet ikke nok til at dække dem.

På ovenstående baggrund meddelte formanden at bestyrelsens holdning er at opretholde foreningen en tid endnu og så senere overveje om den skal lukkes ned. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Vedr. Tønderinvestor 2009, er situationen noget bedre, idet Jacob kunne meddele, at retten nu har taget stilling til vores ønske om at få udleveret oplysninger fra konkursboet om de enkelte sager og selve den sagsbehandling (eller mangel på samme) , der havde fundet sted i banken i årene op til konkursen. Retten har tidligere stadfæstet, at bankens sidste regnskab ikke var retvisende og oplysningerne skal nu bruges til at vise, at regnskabet i årene forud heller ikke var retvisende. Dermed bliver det prospekt, der er investeret i henhold til, misvisende. Det er en stor sejr for os, og det, der tilbagestår nu, er at retten tager stilling til, om prospektet var retvisende eller ej. Hvornår afgørelsen falde er vanskelig at bedømme og afhænger også af hvor hurtig konkursboet afleverer de ønskede oplysninger. Men i 2020 bliver det næppe.

 

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
Herefter blev regnskabet gennemgået. Eneste udgiftspost i de 2 foreninger, er omkostningerne ifm generalforsamlingen, der deles ligeligt mellem foreningerne. Egenkapitalen og dermed bankbeholdningen ultimo 2019 var således 700.651 i Tønder 2009 og 34.254 kr i Tønder 2010.

Det blev bemærket, at foreningen i 2020 vil blive belastet af negative renter i banken. Bestyrelsen har forsøgt at undgå dette, men da det betyder, vi så skal have 2 banker og renten trods alt pt ”kun” er 0,5 %, er forslaget at foreningerne fortsætter i Sparekassen Bredebro . Dette var forsamlingen enige i.

 

d. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

e. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede at der ikke bliver opkrævet kontingent i 2020, hvilket forsamlingen var enig i.

 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke valg til bestyrelsen i år. Dirigenten oplyste, at der er mulighed for 5 personer i hver af bestyrelserne, og at der således er en plads ledig i hver. Der var ingen i salen, der ønskede at stille op, så bestyrelsen i Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010 er fortsat:

Karl Østergaard, Anneliese Bucka, Bjarne K. Laugesen og Niels Mengel

 

g. Valg af revisor

Carl Heinz Hansen blev genvalgt som revisor.

 

h. Eventuelt.

Der var ingen forslag under dette punkt.

Afslutningsvis takkede formanden forsamlingen for en god debat og dirigenten for ledelsen af mødet. Formanden benyttede i øvrigt lejligheden til at takke Andersen Partners generelt og Jacob og Jon Stefansson i særdeleshed, for deres betydelige og meget professionelle indsat for at Tønder Banks konkurs bliver belyst og et ansvar placeret, så de mange, der var trofaste over for banken i mange år, kan få erstatning.

Formanden rettede også en tak til Dansk Aktionærforening for det betydelige arbejde, der bliver gjort med administration af de 2 foreninger.

Udgivet i Generalforsamling, Nyhedsbrev