Nyhedsbrev januar 2020

Aller først, rigtig godt nytår til alle.

Vores advokater og bestyrelsen har i efteråret 2019 arbejdet intenst på den retssag, som er i gang ved Sønderborg Ret, og som vedrører de, der købte hybrid kernekapital i Tønder Bank tilbage i 2009, og som er samlet i Foreningen Tønderinvestor 2009. Stævningen blev i sin tid, den 3. november 2017, indleveret som et gruppesøgsmål med i alt 153 deltagere. Men ved kendelse af 2. maj 2018 traf retten afgørelse om, at sagen ikke skulle behandles som et gruppesøgsmål, og at kravene i øvrigt ikke kunne behandles som én sag (kumulation). Der blev dog truffet den mellemløsning, at spørgsmålet om mangler ved prospektet fra november 2009 bliver udskilt i et særskilt spørgsmål, som bliver behandlet samlet for alle. Når det er afgjort, forhåbentlig til vores fordel, vil der blive taget stilling i hver individuel sag om, hvorvidt banken har handlet ansvarspådragende over for den enkelte køber af hybrid kernekapital med erstatning til følge.

Rettens afgørelse om, hvordan retssagen skal køres, betød bla. at vores advokater manuelt har måtte uploade dokumenterne for hver enkelt deltager på domstolenes digitale sagsportal, og herudover rette henvendelse til hver enkelt deltagers forsikringsselskab med ansøgning om retshjælpsdækning, hvor der var mulighed for det. Et helt enormt arbejde at pålægge Andersen Partners, Advokatpartnerselskab!

Under denne proces har det hele tiden været vores synspunkt, at kurator skulle udlevere en række dokumenter/oplysninger for at det nærmere kunne vurderes og tages stilling til, hvorvidt de oplysninger som Tønder Bank gav tilbage i november 2009, var retvisende eller ej.

Fra bankens side – dvs. kurator Boris Frederiksen, Kammeradvokaten – har man gjort gældende, at for en finansiel virksomhed som Tønder Bank, gælder der visse regler om tavshedspligt, der gør at kurator ikke vil udlevere de ønskede oplysninger i retssagerne. Herimod er det gjort gældende, at der skal ske en afvejning, på den ene side af hensynet til fortrolighed og på den anden side af hensynet til at retssagerne kan blive oplyst, så afgørelse i sagerne kan træffes på et fyldestgørende grundlag. Det følger også af retspraksis. Parterne er hver især kommet med deres synspunkter om netop dette spørgsmål, og Retten i Sønderborg har meddelt, at der træffes afgørelse herom i februar 2020. Det er altså næste step i sagen, om og i hvilket omfang, vi får adgang til ”maskinrummet”.

I mellemtiden har der i de enkelte sager været nogle små ”krusninger”. Efter afvisningen af, at sagen ikke kunne føres som gruppesøgsmål har advokatfirmaet f.eks. uploadet dokumenter for to ægtefæller, der hver for sig har købt hybrid kernekapital, som én samlet sag. Det har kammeradvokaten protesteret imod med henvisning til at retten jo indledningsvis traf afgørelsen om, at sagen ikke kunne behandles under én sag. Derfor skal to deltagere heller ikke behandles som én! Det har så resulteret i, at disse sager er blevet splittet op i to, men til sin tid kan de dog behandles i forlængelse af hinanden. Det kan virke lidt bureaukratisk, og i hvert fald meget mere bøvlet end forventet. Af andre ”krusninger” kan nævnes, at nogle af de oprindelige deltagere i mellemtiden desværre er gået bort, og det har betydet lidt administration i forhold til at dokumentere, hvem kravet så tilkommer i form af skifteretsattester, mv.

Alt dette vedrører købere af hybrid kernekapital tilbage i november 2009, hvor det oprindeligt var tilgangen, at sagen kunne føres som ét gruppesøgsmål, fordi der var købt hybrid kernekapital i en begrænset periode på baggrund af ét prospekt. Men det har altså vist sig at være noget mere bøvlet, og hvor det i bogstavelig forstand skal være én sag for hver enkelt køber. Selv ægtefæller, der har købt på samme tidspunkt, skal have hver sin sag. Det er hårrejsende at behandle private investorer på den måde, ikke mindst når vi er blevet afskåret fra fri proces.

Vedr. de, der købte aktier i banken, og som er samlet i Foreningen Tønderaktionærer 2010, er situationen den, at de enkelte medlemmer har købt på forskellige tidspunkter, og hver især måske har købt nogle aktier på ét tidspunkt og andre aktier på et senere tidspunkt. Hertil kommer at det typisk er sket på baggrund af forskellig rådgivning (eller mangel på samme) hos banken. Med de erfaringer der nu er gjort i sagen vedrørende hybrid kernekapital, er det helt åbenlyst at Kammeradvokaten vil kræve, at der skal føres sag for hver enkelt aktionær.

Foreningen Tønderaktionær 2010 har i samarbejde med Andersen Partners bistået med at anmelde de enkeltes krav i konkursboet i sin tid. Inden for en meget nær fremtid forventes det, at konkursboet vil indkalde til såkaldt fordringsprøvelse. Her forventes det, at Kammeradvokaten vil meddele, at man har prøvet de enkelte krav (fordringer) og ikke fundet grund til at anerkende dem som simple krav – og dermed opnå fuld dækning i konkursboet. Efter en sådan fordringsprøvelse har man blot 4 uger til at anlægge sag, hvis kravet skal opretholdes.

Set i lyset af de erfaringer, der er gjort med retssagerne omkring hybrid kernekapital, så kan hverken Foreningen Tønderaktionær 2010 eller Andersen Partners bistå de enkelte aktionærer uden at der eventuelt indgås særskilt aftale med Andersen Partners om det videre forløb.

Det vil med andre ord sige, at de af jer, som er aktionærer og har et ønske om at opretholde kravet i konkursboet, skal snarest kontakte advokat Jacob Fabritius de Tengnagel på mail: jft@andersen-partners.dk eller telefon: 76 22 22 26, og høre om mulighederne for, at han repræsenterer jer i det videre forløb.

Vi vil sammen med Jacob uddybe ovenstående på den kommende generalforsamling, der som de øvrige år afholdes samlet for de 2 foreninger.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 10. marts kl. 19, så venligst reservér tidspunktet.

Vi kommer tilbage til mødested i forbindelse med udsendelse af den formelle indkaldelse.

Med venlig hilsen

Bjarne K. Laugesen
Formand for Bestyrelsen

Niels Mengel
Bestyrelsesmedlem

Udgivet i Generalforsamling, Nyhedsbrev